LTD

Pełna nazwa podmiotu: Lubelskie Towarzystwo Dobroczynności

Forma prawna: stowarzyszenie

Data powstania: 03.05.1995 r

Adres: 20-301 Lublin, ul. Bronowicka 3, tel./fax 81/5250709,  504 175 300

e-mail: marian.krawiec@ltd.org.pl

NIP 946-20-91-421

KRS  0000053052

Regon 430559295

Osoba uprawniona do decyzji: Jacek Welter – wiceprezes Zarządu, Maria Pawela – prezes Zarządu, Michał Misztal – wiceprezes Zarządu-Skarbnik

Osoba do kontaktów roboczych: Marian Krawiec

Zaplecze techniczne:

Dysponujemy zapleczem biurowo organizacyjnym – dwa pomieszczenia o łącznej powierzchni około 40 m2 wyposażone w sprzęt komputerowy  z łączem internetowym i tele/fax – dwie linie.

Ponadto dysponujemy zapleczem lokalowym na realizację zajęć dydaktycznych – dwie sale o powierzchni 80 m2. Wyposażony w podstawowy sprzęt techniczny: rzutniki, tablice, sprzęt rtv, projektor multimedialny, xero.

 

W zakresie naszej dotychczasowej działalności szkoleniowej mamy sprawdzoną kadrę stałych współpracowników rekrutującą się z lubelskich uczelni i praktyków pomocy społecznej.  Posiadamy także kadrę własnych pracowników zatrudnionych w prowadzonym przez nas od 8 lat środowiskowym domu samopomocy w Lublinie – 45 osób w tym 30 pracowników merytorycznych: pedagodzy, socjolodzy, pracownicy socjalni, organizatorzy pomocy społecznej a także pracowników doświadczonych w obsłudze finansowo-księgowej i technicznej projektów.

OPIS ORGANIZACJI

Nazwa: Lubelskie Towarzystwo Dobroczynności /LTD/ – (Lublin Charity Association)

Status prawny: Stowarzyszenie z osobowością prawną, zarejestrowane przez Sąd Wojewódzki w Lublinie w dniu 22 maja 1995 r., działające na podst. przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz.U.  z 1989 r. Nr 20, poz.104 z późn.zm.) oraz własnego Statutu.

Historia i opis celów działania LTD:

Lubelskie Towarzystwo Dobroczynności ma ponad 200 letnią tradycję. Powstało w 1815 r. Zajmowało się prowadzeniem schronisk, ochronek i szeroko rozumianą działalnością socjalną na rzecz osób wymagających wsparcia. W 1952 r. władze stalinowskie zakazały działalności LTD, a jego majątek skonfiskowano. Dopiero w r. 1995 było możliwe reaktywowanie jego pracy i zgodnie z uchwalonym Statutem LTD głównym celem działania stało się:

rozwijanie i propagowanie inicjatyw i działań zmierzających do przezwyciężania trudnych sytuacji życiowych osób i rodzin wymagających wsparcia,

podnoszenie znajomości zasad nowoczesnej pomocy społecznej oraz doskonalenie umiejętności zarządzania instytucjami działającymi w tym zakresie,

podnoszenie poziomu wiedzy i umiejętności jej wykorzystywania na rzecz osób starszych, niepełnosprawnych i potrzebujących,

wymiana myśli i doświadczeń wykształconych w pozarządowych organizacji samopomocowych

LTD swoje cele realizuje m.in. poprzez:

organizowanie działań z zakresu pomocy społecznej, w tym przez prowadzenie domów pomocy społecznej oraz organizowanie różnych form samopomocy

organizowanie i prowadzenie warsztatów szkoleniowych, konferencji i seminariów

wykonywanie specjalistycznych ekspertyz, ocen i programów dot. pomocy społecznej

prowadzenie działalności studialnej, propagatorskiej, informacyjnej i wydawniczej

współpracę z organami administracji rządowej i samorządowej oraz organizacjami o podobnych celach statutowych, zarówno w kraju jak i zagranicznymi

może powoływać jednostki organizacyjne w celu prowadzenia działalności faktycznej

Dotychczasowe główne osiągnięcia LTD:

Na polu działalności szkoleniowej zorganizowano i przeprowadzono szereg szkoleń dla kadr pomocy społecznej w tym dla pracowników i organizatorów środowiskowych domów samopomocy, dla personelu Domu Pomocy Społecznej w Świdniku ( przy wsparciu finansowym holenderskiej fundacji – SSO Aalten). W latach  1998-2000 realizowany był wspólnie z IMOZ (Holandia) projekt szkoleniowy dot. opieki maieutycznej nad osobami dementywnymi, skierowany dla opiekunów takich osób w domach pomocy społecznej z terenu Polski płd-wschodniej.

W latach 2000 – 2001 uzyskaliśmy koncesję od Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych na kształcenie i prowadzenie kursu kwalifikacyjnego
” Pielęgniarstwo w zakresie opieki długoterminowej” i realizowaliśmy szkolenie – którego program obejmował 200 godzin zajęć – dla 200 pielęgniarek z województw Polski Płd i Wschodniej. Projekt był realizowany ze środków Banku Światowego.

W latach 2001 – 2003 realizowaliśmy we współpracy z Social Welfare International Projectlabolatory  ze środków Ministerstwa Spraw Zagranicznych Danii (ponad 500 000,00 zł) Modelowy Projekt Socjalny „Ku samodzielności osób niepełnosprawnych intelektualnie”. Jego celem było wypracowanie modelowych rozwiązań wspierania osób niepełnosprawnych intelektualnie poprzez treningi w mieszkaniach chronionych i aktywizację zawodową. Wypracowane w tym projekcie rozwiązania stały się metodą pracy w prowadzonym przez LTD środowiskowym domu samopomocy „Roztocze” w Lublinie. Placówka ta mająca ponad 120 podopiecznych i 40 osobową kadrę  od 1998 r. jest na mocy umowy zlecenia pomiędzy Miastem Lublin a LTD prowadzona przez nas jako modelowa tego typu placówka w Polsce.

W latach 2004 – 2010 w ramach koncesji na szkolenie członków zespołu orzekania o niepełnosprawności realizowaliśmy szkolenia dla województw: Lubelskiego, podkarpackiego i Świętokrzyskiego.
Realizujemy również szkolenia dla kadr placówek z terenu woj. lubelskiego zajmujących się osobami z niepełnosprawnością intelektualną.
Ogółem w ramach naszej działalności szkoleniowej dotychczas objęliśmy grupę około 1000 osób.
Ze środków PFRON – w ramach ogłaszanych konkursów centralnych – realizujemy w ostatnich latach projekty na rzecz usamodzielniania 40 osób z niepełnosprawnością intelektualną z terenu Miasta Lublin.

Od 2017 r. jesteśmy partnerami w projekcie Erazmus+ „Herzdenken” realizowanym przez Austriacką Caritas. Projekt ma na celu wypracowanie sposobu wykorzystania modelu „Opieki Maieutycznej” do pracy ze starszymi osobami z niepełnosprawnością intelektualną.