Projekt dla WTZ

Rok 2020

Warsztaty Terapii Zajęciowej działająceprzy Lubelskim Towarzystwie Dobroczynności w Lublinie biorą udział w projekcie „Bezpieczne WTZ i rehabilitacja społeczno-zawodowa osób z niepełnosprawnościami”, Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnych Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Projekt realizowany jest na podstawie umowy o dofinansowanie zawartej pomiędzy Ministerstwem  Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (obecnie Ministerstwem  Rozwoju, Pracy i Technologii) – Instytucją pośredniczącą a Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Projekt finansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Priorytetu inwestycyjnego 9iv Ułatwienie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w środowisku lokalnym, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Celem projektu jest zapewnienie ochrony zdrowia i życia uczestników zajęć prowadzonych przez WTZ oraz w ramach zadań zlecanych przez PFRON poprzez wsparcie w bezpiecznym funkcjonowaniu w czasie epidemii  i zagrożenia rozprzestrzeniania się Covid-19 i innych chorób zakaźnych warsztatów terapii zajęciowej oraz rehabilitacji społeczno-zawodowej osób z niepełnosprawnościami realizowanej przez organizacje pozarządowe w ramach zadań zlecanych przez PFRON w trybie art.36 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych.

Secured By miniOrange