1,5% dla LTD za pomocą pitax.pl

PIT Online rozliczysz dzięki Instytutowi Wsparcia Organizacji Pozarządowych w ramach projektu PITax.pl dla OPP


Rozliczenie PIT z PITax.pl

Projekt dla WTZ

Rok 2020

Warsztaty Terapii Zajęciowej działająceprzy Lubelskim Towarzystwie Dobroczynności w Lublinie biorą udział w projekcie „Bezpieczne WTZ i rehabilitacja społeczno-zawodowa osób z niepełnosprawnościami”, Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnych Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Projekt realizowany jest na podstawie umowy o dofinansowanie zawartej pomiędzy Ministerstwem  Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (obecnie Ministerstwem  Rozwoju, Pracy i Technologii) – Instytucją pośredniczącą a Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Projekt finansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Priorytetu inwestycyjnego 9iv Ułatwienie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w środowisku lokalnym, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Celem projektu jest zapewnienie ochrony zdrowia i życia uczestników zajęć prowadzonych przez WTZ oraz w ramach zadań zlecanych przez PFRON poprzez wsparcie w bezpiecznym funkcjonowaniu w czasie epidemii  i zagrożenia rozprzestrzeniania się Covid-19 i innych chorób zakaźnych warsztatów terapii zajęciowej oraz rehabilitacji społeczno-zawodowej osób z niepełnosprawnościami realizowanej przez organizacje pozarządowe w ramach zadań zlecanych przez PFRON w trybie art.36 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych.

Erazmus + Projekt „Herzdenken” na finiszu

Ten projekt został sfinansowany przy wsparciu Komisji Europejskiej. Autor ponosi wyłączną odpowiedzialność za treść niniejszej publikacji; Komisja nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek wykorzystanie zawartych w niej informacji.

Więcej informacji o projekcie na

https://www.caritas-linz.at/aktuell/ueber-uns/eu-projekte/herzdenken/?L=0

Erazmus+ Projekt „Herzdenken”

Od 2017 r. jesteśmy partnerami w projekcie Erazmus+ „Herzdenken” realizowanym przez Austriacką Caritas. Projekt ma na celu wypracowanie sposobu wykorzystania modelu „Opieki Maieutycznej” do pracy ze starszymi osobami z niepełnosprawnością intelektualną.
https://www.caritas-linz.at/aktuell/ueber-uns/eu-projekte/herzdenken/?L=0

Myślenie sercem ( Herzdenken)

Dlaczego stworzono projekt Herzdenken?

Mieszkańcy Europy żyją coraz dłużej, oznacza to, że nasze społeczeństwa starzeją się.
W przeszłości tak nie było. Wiele osób umierało znacznie wcześniej. Nie dożywali tak sędziwego wieku, jak to dzieje się dzisiaj. Ta prawidłowość dotyczy też osób z niepełnosprawnością intelektualną, one także żyją coraz dłużej. Pojawia się nowe wyzwanie dla wielu krajów. Wyzwanie to sytuacja trudna. Tym bardziej, że wśród nas jest coraz więcej starszych osób z niepełnosprawnością intelektualną. One potrzebują opieki i pielęgnacji.
Wiele placówek opiekuńczych, w tym domów pomocy społecznej dla osób starszych jest na to przygotowana. Inaczej jest w przypadku opieki nad osobami starszymi z niepełnosprawnością intelektualną. Nie wiemy dokładnie, jakiej opieki i wsparcia te osoby wymagają . Biorące udział w projekcie osoby świadczące dla nich opiekę będą mogli się przygotować do tego nowego wyzwania. Dokona tego nowy projekt. Ten projekt nazywa się myśleniem sercem – Herzdenken.

Na czym polega projekt „Myślenie sercem”?

Projekt trwa 2 lata. W tym czasie zgromadzonych zostanie wiele informacji o tym, czego potrzebują starsze osoby niepełnosprawne intelektualnie, jak też, czego oczekują opiekunowie i personel pielęgniarski. Jak sobie radzić z takimi starszymi osobami niepełnosprawnymi?
Na przykład:, Jakie podjąć działania albo co mogą zrobić, kiedy osoby z upośledzeniem sporo zapominają.
Dlatego opracowano oddzielną metodę radzenie sobie z potrzebami starszych osób niepełnosprawnych. Metoda ta opisuje sposób postepowania na wszystkich ważnych etapach jej stosowania. Nazywa się modelem opieki i pielęgnacji Majeutycznej. Stosując tą matodę postępowania w pracy codzienne życie osób z niepełnosprawnością intelektualną powinno być łatwiejsze.
W projekcie Herzdenken współpracują cztery partnerskie organizacje. Działają one na rzecz osób z niepełnosprawnością intelektualną. Pochodzą z Austrii, Niemiec, Polski i Rumunii. We wszystkich organizacjach partnerskich opiekunowie będą analizowali, obserwowali i trenowali. Wyniki zostaną opracowane.

Jak przebiega projekt „Myślenie sercem”?
Projekt Herzdenken rozpoczął się w październiku 2017 r. i kończy się we wrześniu 2019 r.
Na początku projektu przeprowadzono szkolenie dla 40 pracowników. To szkolenie trwało łącznie 6 dni. I dotyczyło pracowników oraz podopiecznych. W szkoleniu uczestniczyły osoby niepełnosprawne. Członkami komitetu sterującego są AL Stefan Pimmingstorfer, BL Josef Ratzenböck, Daniela Wolfschluckner i Claudia Ensinger).
O czym jest szkolenie?
Zapoznanie z podstawowymi zasadami koncepcji opieki maieutycznej w kontekście funkcjonowania osób starszych z niepełnosprawnością intelektualną. Pod koniec projektu wszystkie dane i informacje zostaną wpisane opracowane.
Jaki jest cel projektu?
Efektem projektu będzie opracowanie podręcznika pomocnego w pracy z osobami starszymi z zaburzeniami poznawczymi ze specjalnie opracowanym programem nauczania (szkolenie) dla kadry edukacyjnej w codziennej opiece. Pozwoli na korzystanie z tej wiedzy także poza projektem.

Wakacje w Dziennym Centrum Aktywizacji – 2014

sds-005
Michał na Trynitarskiej Wieży

W czasie wakacji uczestnicy Dziennego Centrum Aktywizacji, mieli możliwość wzięcia udziału w następujących atrakcjach:

– zwiedzanie skansenu – 14 lipca

– konkurs sałatkowy – 17 lipca

-wyjście do Ogrodu Botanicznego – lipiec

– ognisko z pieczeniem kiełbasek- 20 sierpnia

– wejście na Wieże Trybnitarską  – 22 sierpnia

– wyjazdy nad Zalew Zemborzycki

W te ponure jesienne dni z łezką w oku wspominamy przygody minionego lata.

sds-034

W lubelskim skansenie

Zobacz galerię fotografii z tych wydarzeń

Secured By miniOrange