Warsztaty Terapii Zajęciowej

Warsztaty Terapii Zajęciowej przy ul. K. Wallenroda 2a w Lublinie działają od lutego 1996 r. a od 01 stycznia 2010 prowadzone są przez Lubelskie Towarzystwo Dobroczynności – organizację pozarządową działającą na rzecz osób niepełnosprawnych .

Z uczestnictwa w zajęciach warsztatu korzysta 30 dorosłych osób z niepełnosprawnością intelektualną – mieszkańców Lublina .

Warsztat realizuje cele z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej prowadzące do poprawy funkcjonowania uczestników , zwiększenia ich samodzielności i niezależności . Dzięki prowadzonym działaniom z zakresu rehabilitacji społecznej uczestnicy poprawiają zaradność osobistą , nabywają umiejętności związane z pełnieniem odpowiednich ról społecznych . Służą temu różnorodne treningi organizowane w warsztacie a także poza nim tj. porządkowy , higieny osobistej, kulinarny , obsługi sprzętu AGD , korzystania z miejsc użyteczności publicznej i punktów usługowych , interpersonalny , ekonomiczny .

Działania z zakresu rehabilitacji zawodowej służą kształtowaniu sprawności , umiejętności i nawyków niezbędnych przy podjęciu zatrudnienia na otwartym bądź chronionym rynku pracy.

W ramach warsztatu funkcjonuje 6 następujących pracowni terapii zajęciowej :

-kulinarna ,

– rękodzieła artystycznego ,

– ceramiczna ,

– ekologiczna ,

– technik użytecznych .

Udział w zajęciach wybranej pracowni wynika z indywidualnych predyspozycji i zainteresowań uczestników .

 

Corocznie organizowane są kilkudniowe wycieczki w różne miejsca Polski i Europy . Wycieczki poza walorami poznawczymi stanowią okazję do sprawdzenia zaradności osobistej uczestników , gdyż z dala od domu wiele sytuacji w sposób naturalny wymusza potrzebę bycia samodzielnym .

Prowadzone w warsztacie zajęcia z rehabilitacji ruchowej sprzyjają poprawie sprawności fizycznej uczestników i rozwojowi ich zainteresowań sportowych .

Uczestnicy korzystają z indywidualnych i grupowych zajęć z psychologiem . Służy on także wsparciem w trudnych sytuacjach rodzicom i opiekunom naszych uczestników .

Warsztat współpracuje z lubelskimi uczelniami , osiedlowym Domem Kultury , biblioteką , pobliskim przedszkolem , szkoła podstawową .

Jesteśmy obecni z pracami naszych uczestników na imprezach integracyjnych lokalnych , wojewódzkich i ogólnopolskich . Intensywność kontaktów , prezentowanie możliwości osób niepełnosprawnych sprzyja przełamywaniu negatywnych stereotypów i obecności osób upośledzonych umysłowo w społeczności .

Secured By miniOrange