styczeń 2021 archive

Projekt dla WTZ

Rok 2020 Warsztaty Terapii Zajęciowej działająceprzy Lubelskim Towarzystwie Dobroczynności w Lublinie biorą udział w projekcie „Bezpieczne WTZ i rehabilitacja społeczno-zawodowa osób z niepełnosprawnościami”, Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnych Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Projekt realizowany jest na podstawie umowy o dofinansowanie zawartej pomiędzy Ministerstwem  Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (obecnie …

Kontynuuj czytanie

Secured By miniOrange